Kurslar

Kurs içeriklerine ilgili sekme üzerinden erişebilirsiniz.

Tanıtıcı İstatistikler
Frekans Analizi
Normal Dağılım
Grup/Alt Grup Varyans Homojenlik Testleri (Tests for Homogeneity of Variance)
Tek örnek/İki örnek Z-testi (Z-Test)
İki Oran Testi
Tek örnek t-testi (t-Test)
Bağımsız İki Örnek t-Testi
Welch Testi
Bağımlı İki Örnek t-Testi
Korelasyon Analizi
Regresyon Analizi
Tek-Yönlü Varyans Analizi
Faktöriyel Varyans Analizi
Çoklu Karşlaştırma Testleri
Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi
Kovaryans Analizi
Path Analizi
Güvenilirlik Analizi
Güç (Testin Gücü) Analizi
Örnek Genişliği Tahmini

İşaret Testi (Sign Test)
Mann-Whitney U testi (Mann-Whitney U test)
Wilcoxon Sıralı İşaret Testi (Wilcoxon Signed Rank Test)
Kruskal-Wallis Testi (Kruskal-Wallis Test)
Non-Parametrik Çoklu Karşlaştırma Testleri (Non-Parametric Multiple Comparison Tests)
Mood Medyan Testi (Mood's Meian Test)
Friedman Testi (Friedman Test)
Cochran Q Testi (Cochran's Q Test)
McNemar Testi (McNemar Test)
Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Cronbach's Alpha/Cohen's Kappa)
Non-Parametrik İlişki Katsayıları (Spearman, Kendall Tau, Cramer's V Test)
Ki-kare Analizi (Chi-Square Analysis)

t Testi
Varyans Analizi Tekniği
Varyansların Homojenlik Testi
Parametrik Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri
F ve t Testi Arasındaki İlişki (F=t²)
Tesadüf Blokları Deneme Tertibi
Tesadüf Bloklarında Eksik Gözlem
Latin Karesi Deneme Tertibi
Faktöriyel Denemeler (Çok Faktörlü Denemeler)
Tesadüf Parselleri ve Tesadüf Blokları Deneme Tertibinde Faktöriyel Denemeler
Tesadüf Blokları Deneme Tertibinde Bölünmüş Parseller
Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi ( Tek Faktörlü, İki Faktörlü ve Faktörlerden birisinde Tekrarlanan Ölçüm)

Tanı Testleri
Metod Hatası
Ki Kare Bağımsızlık Testi
Kappa Testi
MCNemar Testi
Bağımlı Bağımsız Oranların Karşılaştırılması
Yaşam Analizi
Cox Regresyon
ROC Eğrisi Analizi
Bağımsız İki Grup Karşılaştırmasında t testi
Bağımsız İki Grup Karşılaştırmasında Parametrik Olmayan Mann Whitney U testi
Bağımlı İki Grup Karşılaştırmasında Eş Yapma t Testi
Bağımlı İki Grup Karşılaştırmasında Wilcoxon Testi
Varyans Analizi Tekniği
Çoklu Karşılaştırma Testleri
Kruskal Wallis Testi
Parametrik Olmayan Çoklu Karşılaştırma Testleri
Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi
Friedman Testi ve Çoklu Karşılaştırma Yöntemleri
Basit Korelasyon ve Regresyon Analizi
Logistic Regresyon
Kümeleme Analizi
Ayırma Analizi
Güç Analizi

Veri Girişi ve Verilerin Özetlenmesi
Ki Kare Homojenlik ve Bağımsızlık Testleri
Normal Dağılım ve Varyansların Homojenliği Testi
Bağımsız İki grup t testi
Parametrik Olmayan Mann Whitney U testi
Bağımlı İki Grup Eş yapma t testi
Parametrik Olmayan Wilcoxon Testi
Varyans Analizi Tekniği
Parametrik Olmayan Kruskal Wallis Testi
Faktör Analizinin Ön Şartları, Bartlett’s Sphericity Ki Kare ve Kaiser-Mayer-Olkin Testi
Açıklayıcı Faktör Analizi
Doğrulayıcı Faktör Analizi
Yapısal Eşitlik Modelleri
Güç Analizi

Hotelling T² testi
Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)
Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multiple Resgression Analysis)
Lojistik Regresyon Analizi (Logistic Regression Analysis)
Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis)
Faktör Analizi (Factor analysis)
Diskriminant Analizi (Discriminant Analysis)
Kümeleme Analizi (Cluster analysis)
Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation Analysis)
Uyum Analizi (Correspondence Analysis)
Yaşam Analizi (Survival Analysis)
Cox Regresyon Analizi (Cox Regression Analysis)
Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling, MDS)